Basic info in English
 
Zobrazeno: Tiskové zprávy IPVIC

Mezinárodní solární arbitráže na pořadu dne

Praha, 9. května 2013 – Osm zahraničních investorů sdružených v asociaci International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) dnes oficiálně oznámilo zahájení arbitráže proti České republice. Členové IPVIC požadují odškodné za významné finanční újmy způsobené zavedením retroaktivních a diskriminačních opatření včetně dodatečného 26% odvodu z výnosů solárních elektráren. Česká republika přitom v minulosti zavedla systém motivačních pobídek včetně daňových úlev pro zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů. Právě jimi lákala zahraniční kapitál k investicím i do českých fotovoltaických projektů.

„Vláda nám jinou možnost ani nedala,“ řekl Frank Schulte, generální sekretář IPVIC. „Navzdory našim snahám se ani v minulém roce nepodařilo dosáhnout smírného řešení. Dosud způsobené škody i hrozba dalších diskriminačních a retroaktivních antifotovoltaických opatření, které aktuálně vláda České republiky zvažuje, nás nutí naše investice ochránit cestou mezinárodní arbitráže,“ dodal Schulte. Arbitrážní podání je založeno na konkrétních ustanoveních bilaterálních smluv na podporu a ochranu investic a mezinárodní Smlouvy o energetické chartě.

O IPVIC
International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je asociací mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi jeho členy patří německé firmy Voltaic Network GmbH, ANTARIS Solar GmbH a Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, lucemburský Radiance Energy Holding, nizozemská NATLAND Investment Group N.V. a I.C.W. Europe Investments Ltd. z Velké Británie. Další informace a stanoviska IPVIC jsou k dispozici na stránkách www.rananasolar.cz a www.ipvic.net

Číst článek »

IPVIC: Solární žaloba padne počátkem roku

Praha/Aachen 19. prosince 2012 – Zahraniční solární investoři (IPVIC) podají definitivní arbitrážní žalobu v prvním čtvrtletí příštího roku. Dnes o tom informoval generální sekretář klubu IPVIC Frank Schulte. Předmětem arbitráže bude náhrada významných finančních škod, které zahraniční investoři utrpěli neférovou retroaktivní a diskriminační změnou české legislativy. Ta v rozporu s původní úpravou zavedla zcela nový 26% odvod z výnosů solárních elektráren. Právním podkladem pro arbitrážní řízení budou ustanovení bilaterálních mezistátních smluv na ochranu investic a Smlouvy o energetické chartě.

„Ač jsme v druhé polovině roku 2012 již arbitrážní podání připravovali, snažili jsme se ještě stále o smírné řešení,“ řekl Frank Schulte. „Česká vláda však na naše snahy nereagovala. Zaznamenali jsme naopak, že ještě připravuje další prodloužení diskriminačních a retroaktivních kroků proti našemu odvětví. Přitom však nebere v úvahu významné finanční prostředky našich členů investované v dobré víře a v souladu s platnou českou legislativou,“ uvedl dále Schulte.

Samotné arbitrážní řízení bude probíhat podle mezinárodních arbitrážních pravidel. Arbitrážní žaloba bude podána počátkem příštího roku. Arbitrážní nález lze očekávat v roce 2014.

International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružením zahraničních investorů v oblasti solární energetiky v České republice. Mezi členy sdružení patří například německé společnosti Voltaic Network GmbH, ANTARIS Solar GmbH a Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, německý soukromý investor Milos Schubert, lucemburský Radiance Energy Holding s podporou významného středoevropského investičního fondu Mid Europa a I.C.W. Europe Investments Ltd. z Velké Británie. Stanoviska IPVIC jsou k dispozici na adrese www.rananasolar.cz a www.ipvic.net.

Číst článek »

Mezinárodní solární arbitráže: už ne jen hrozba, ale realita

Praha/Brusel 9. května 2012 – Jménem jedenácti zahraničních členů mezinárodního sdružení solárních investorů IPVIC informoval Frank Schulte, generální sekretář sdružení, Ministerstvo financí ČR o konkrétních právních krocích směřujících k započetí mezinárodních arbitrážních řízení s Českou republikou. Předmětem arbitráží bude náhrada významných finančních škod, které zahraniční investoři utrpěli neférovou retroaktivní legislativou. Ta totiž zavedla zcela nový 26% odvod z výnosů solárních elektráren nad rámec podmínek, za kterých do solárních projektů zahraniční investoři vstoupili. Formální podání arbitrážních žalob se očekává v horizontu šesti až osmi týdnů.

„Období pro vyjednávání už u všech poškozených uplynulo,“ řekl Frank Schulte. „Z nedávných vystoupení představitelů státu a kvazi-nezávislého ERÚ je zřejmé, že se český stát v rozporu s mezinárodními trendy podle všeho nadále snaží omezit provoz existujících i rozvoj nových solárních instalací. A činí tak bez ohledu na škody způsobené firmám i jednotlivcům, kteří do solárních projektů v dobré víře a zcela v souladu s platnou českou legislativou investovali nemalé finanční prostředky,“ uvedl dále Schulte.

Instalovaný výkon elektráren jedenácti zahraničních investorů, kteří spor s Českou republikou povedou, činí 80 MWp. Přesné vyčíslení výše škod pro potřeby arbitráží připravují specialisté na oceňování výnosnosti investic. Právním podkladem pro uplatnění těchto nároků jsou bilaterální smlouvy o ochraně investic.

International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružením zahraničních i tuzemských investorů v oblasti solární energetiky. Mezi členy sdružení patří například česká firma Ren Power, německý soukromý investor Milos Schubert, německé společnosti Voltaic Network GmbH a Antaris Solar, lucemburský Radiance Energy Holding a I.C.W. Europe Investments Ltd. z Velké Británie. Instalovaný výkon elektráren členů sdružení činí celkem 115 MWp. Stanoviska IPVIC jsou k dispozici na adrese www.rananasolar.cz a www.ipvic.net.

Číst článek »

IPVIC: V Německu retroaktivita neexistuje

Praha 12. března 2012 – Mezinárodní sdružení solárních investorů IPVIC, do něhož patří kromě českých i několik německých právnických a fyzických osob, dnes veřejně ocenilo způsob, jakým německá vláda přistupuje ke změnám regulace tamní solární energetiky. Veškeré změny se týkají výhradně nových projektů. Německá vládní koalice se totiž dohodla na snížení podpory pro nové střešní instalace od dubna a pro nové solární parky od července 2012. Změna ve výši podpory pro nové fotovoltaické elektrárny odráží měnící se situaci na německém energetickém trhu, přičemž však zcela respektuje podmínky garantované stávajícím solárním projektům v minulosti.

„Hlavním rozdílem mezi českým a německým přístupem je ten, že německá vláda nikdy nezavedla žádná retroaktivní opatření proti existujícím solárním elektrárnám,“ říká Frank Schulte, generální sekretář sdružení IPVIC. Německý příklad ukazuje, že změny v podpoře pro fotovoltaiku mohou být postupné, citlivé, předvídatelné a všem srozumitelné. „Mají-li investoři investovat své finanční prostředky a přispívat k ekonomickému růstu, potřebují mít v každém oboru, nejen v solární energetice, dlouhodobě transparentní a stabilní podmínky i regulatorní rámec,“ dodává Schulte.

Německo ve svém rozhodnutí uzavřít jaderné elektrárny a modernizovat svou energetiku vsadilo na obnovitelné zdroje, zejména větrné a solární elektrárny. V poslední době začalo postupně revidovat stupeň podpory pro fotovoltaiku. Po protestech výrobců solárních panelů a významného odborového svazu IG Metall se však německá vláda rozhodla tempo změn přibrzdit.

Narozdíl od Německa však Česká republika na samém konci roku 2010 účelově retroaktivně zavedla speciální odvod pro solární elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010. Právě z toho důvodu již mnoho investorů, včetně některých členů IPVIC, zahájilo právní kroky podle českého i mezinárodního práva s tím, že retroaktivní změny související legislativy významně poškodily jejich investice učiněné v dobré víře a v důvěře ve stabilitu českého podnikatelského prostředí.

International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružení mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi firmy sdružené v IPVIC patří například německá firma Voltaic Network GmbH, lucemburská společnost Radiance Energy Holding, švýcarská firma Antara Solar nebo německý soukromý investor Milos Schubert. Aktuálně má sdružení celkem 16 členů.

Číst článek »

Další bič na solárníky?

Praha 2. ledna 2012 – Senátem PČR právě projednávaný návrh zákona o podporovaných zdrojích energie má provozovatelům solárních elektráren uložit povinnost přispívat na zpětný odběr, zpracování a recyklaci vysloužilých fotovoltaických panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013. České republice tak může hrozit další vlna arbitráží kvůli opakovanému retroaktivnímu zásahu do podnikatelské prostředí v oblasti solární energetiky. Pokud by totiž návrh zákona byl přijat v předkládané podobě, znamenalo by to dvojnásobné zatížení výrobců i provozovatelů solárních elektráren za tytéž panely. V současné podobě návrh zákona zcela opomíjí fakt, že 90 % evropských výrobců a importérů fotovoltaických panelů již od roku 2007 na jejich zpětný odběr a recyklaci přispívá v rámci evropské asociace PV CYCLE.

„Proč by za recyklaci fotovoltaických panelů měli provozovatelé solárních elektráren platit dvakrát?“ ptá se Frank Schulte, generální sekretář sdružení IPVIC. Podle něj totiž většina dodavatelů panelů již recyklační poplatek zahrnula do svých cen. „Na zpětný odběr panelů by tak měli přispívat jen provozovatelé panelů od výrobců, kteří do PV CYCLE ještě nepřispívají,“ vysvětlil Schulte.

Česká legislativa ukládá povinnost přispívat na recyklaci elektroodpadu výrobcům. Na úrovni EU jsou fotovoltaické panely k elektroodpadu řazeny. Nově schvalovaný návrh zákona by tedy měl zacházení s elektroodpadem regulovat systémově bez dvojího postihu provozovatelů. Jan Clyncke, výkonný ředitel asociace PV CYCLE dodává, že „tedy není nutné znovu objevovat něco, co již několik let v Evropě funguje.”

Většina fotovoltaických panelů na českém trhu pochází od výrobců nebo importérů ze západní Evropy a Číny. Z nich je 90% součástí sdružení PV CYCLE. Jeho členové přispívají na recyklaci podle výše svého obratu a hmotnosti fotovoltaických panelů prodaných v EU za uplynulý rok. Už v roce 2012 budou všichni členové poskytovat záruku formou vázaného bankovního účtu na odstranění elektroodpadu z fotovoltaických panelů, které se v něj promění nejdříve za 20 let. PV CYCLE má v Evropě již nyní 185 certifikovaných sběrných míst, v České republice jsou dosud dvě. Cílem asociace je sesbírat 85% vysloužilých panelů, jakož i panelů od výrobců, kteří zbankrotovali před 1. lednem 2011, s průměrnou mírou recyklace 80% hmotnosti do roku 2015 a 85% do roku 2020. Evropská komise přitom v návrhu revidované směrnice o elektroodpadu stanovuje cíl sběru do roku 2016 v rozmezí 45-65 %.

„Česká fotovoltaická průmyslová asociace se připojuje k návrhu, aby tato zdvojená platba nákladů za recyklaci byla odstraněna a aby z povinnosti, kterou návrh zákona o podporovaných zdrojích elektrické energie zavádí, byly vyňaty ty subjekty, které již recyklaci řeší a hradí v rámci PV CYCLE,“ sděluje Zuzana Musilová, generální sekretář CZEPHO.

 

O PV CYCLE

PV CYCLE je nezisková asociace evropských výrobců a importérů fotovoltaických panelů založená v roce 2007 v Bruselu. Jejím cílem je zabezpečovat zpětný odběr a recyklaci vysloužilých panelů ve všech členských zemích EU. Je plně financována výrobci a dovozci, kteří představují 90% tržního podílu v Evropě v roce 2010.

 

O IPVIC

International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružení mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi firmy sdružené v IPVIC patří například německá firma Voltaic Network GmbH, Lucemburská společnost Radiance Energy Holding, Švýcarsko firma Antara Solar nebo německý soukromý investor Milos Schubert. Aktuálně má sdružení celkem 16 členů.

 

O CZEPHO

CZEPHO je nevládním, neziskovým profesním sdružením, jehož cílem je prosadit fér a transparentní podmínky pro rozvoj fotovoltaického sektoru v České republice. Asociace sdružuje přes sto šedesát společností s více než 30% podílem na trhu např. SCHOTT Solar, Decci, Energy 21, Conergy, FitCraft Production, Fronius, Satcon, Czech RE Agency, Solar Global, Solartec, propojuje subjekty napříč sektorem od univerzit, výrobců, po investory a instalační firmy. CZEPHO je členem Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA) a sdružení asociací OZE v ČR.

Číst článek »