Basic info in English
 

Dopis členům Parlamentu České republiky

Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie

Vážení členové Parlamentu České republiky,

IPVIC je sdružení mezinárodních a domácích investorů do fotovoltaické energie. Dozvěděli jsme se, že Parlamentu České republiky byl ke schválení předložen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (sněmovní tisk č. 369/0). Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme oslovit a požádat Vás o podporu proti přijetí tohoto návrhu:

Pokud bude tato nová právní úprava Parlamentem přijata, bude to mít další negativní vliv na již uskutečněné investice mezinárodních i domácích investorů do solárních elektráren. Tyto investice byly učiněny s důvěrou ve stabilní a spolehlivý právní rámec pro solární elektrárny v České republice, která byla o to větší, že tento rámec byl zakotven v souladu s právem Evropské Unie na podporu obnovitelných zdrojů a pomohl do České republiky přilákat významné investice. Již opatření zavedená v loňském roce, a to zejména zákonem č. 402/2010 Sb. a zákonem č. 346/2010 Sb., měla výrazně negativní vliv na naše investice a způsobila, že někteří investoři se v souvislosti s těmito zákony domáhají svých práv proti českému státu a jeho orgánům.

Jsme znepokojeni tímto návrhem zákona, neboť by měl další zničující vliv na naše investice, jakož i na investice mnoha dalších stran. Tento návrh zákona mimo jiné navrhuje

  • zrušit přednostní přístup a garanci připojení obnovitelných zdrojů do sítě, a
  • zrušit veškeré stávající smlouvy na dodávku energie uzavřené mezi provozovateli sítí a dodavateli energie.

Navíc jsme přesvědčeni, že některá ustanovení nové právní úpravy by nebyla v souladu

  • s českým ústavním právem, zejména principem ochrany legitimního očekávání a zásadou, že právní akty nesmí mít retroaktivní účinek;
  • s mezinárodními závazky České republiky z Dohody o energetické chartě z roku 1994 a z dvoustranných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic uzavřených mezi několika suverénními státy a Českou republikou.

Jedná se zejména o následující ustanovení navrženého zákona:

  • odvod z elektřiny ze slunečního záření (hlava IV návrhu), který byl již napaden u Ústavního soudu;
  • vágní ustanovení článku 11 odst. 8 a 9 návrhu, která upravují zápornou hodinovou cenu resp. případy, kdy na trhu s elektřinou nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky; a
  • nově uložená povinnost hradit náklady na recyklaci solárních panelů (čtvrtá část návrhu novelizující zákon o odpadech).

Vzhledem k významu této záležitosti, pozornosti, kterou přitahuje v Evropské unii, a výrazně negativnímu vlivu na mnoho domácích a mezinárodních investorů, je třeba očekávat, že pokud bude nová právní úprava přijata,

  • Evropská Komise může zahájit s Českou republikou řízení o porušení jejích závazků,
  • u českých soudů budou zahájena další řízení s cílem dosáhnout zrušení nové právní úpravy jak podle českého ústavního práva, tak podle práva Evropské unie, které má v případě rozporu mezi oběma právy přednost před českým právem, a
  • zahraniční investoři rozšíří své nároky na náhradu škody v arbitrážích, podle Dohody o energetické chartě a bilaterálních dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Tímto Vás proto vyzýváme, abyste novou právní úpravu v Parlamentu nepodpořili, ale abyste ji zamítli.

Jsme samozřejmě kdykoliv ochotni s Vámi jakoukoliv z výše uvedených otázek prodiskutovat.

Velice Vám děkujeme za pozornost.
S přátelským pozdravem

Frank Schulte
Generální tajemník
Mobilní telefon: +49-177-4615141

Dokument ke stažení:
dopis_navrh_zakona_o_podporovanych_zdrojich.pdf

IPVIC je společnost založená podle německého občanského práva
Generální tajemník: Frank Schulte
DIČ: DE 276 501 529
Banka: Sparkasse Aachen
IBAN: DE67 3905 0000 1070 7860 64
BIC: AACSDE33XXX